กมธ.ถกงบฯ ปี’66 ปรับ-ลด กว่า 7,600 ล้าน ศึกษา’ โดนเฉือนเยอะสุดอันดับ 3

การศึกษา

กมธ.ถกงบฯ ปี’66 ปรับ-ลด กว่า 7,600 ล้าน ศึกษา’ โดนเฉือนเยอะสุดอันดับ 3

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 แจ้งว่า ได้มีการพิจารณาเป็นครั้งสุดท้าย นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ แถลงว่า กมธ.งบฯ ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ เป็นรายมาตรา โดยพิจารณารับรองบันทึกการประชุม และรายงานของคณะกรรมาธิการฯ เมื่อวันที่ ส.ค.ที่ผ่านมา โดยมีมติปรับลดงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 7,644,243,800 บาท

การศึกษา

สำหรับหน่วยงานที่ถูกปรับลดมากที่สุด 3 อันดับ คือ กระทรวงกลาโหม  ลดลง2,778,134,500 บาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดลง 742,208,000 บาท และ กระทรวงศึกษาธิการ ลดลง 737,486,100 บาท ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการฯ ยังได้เสนอแปรเพิ่มงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 โดยใช้งบประมาณที่มีการปรับลดจำนวน 7,644,243,800 บาท มาแปรเพิ่มงบประมาณ จำนวน 10 รายการ ดังนี้

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 500,000,000 บาท,เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามันถ่ายโอน (องค์การบริหารส่วนจังหวัด 49 แห่ง) 1,840,550,000 บาท, เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงขั้นพื้นฐาน 2,359,853,000 บาท ,กรมการข้าว โครงการปรับปรุงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 2566 จำนวน 1,256,000,000 บาท และ โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว 1,021,656,000 บาท

ตามมาด้วย สำนักงานอัยการสูงสุด เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน จำนวน 230,000,000 บาท,สำนักงานศาลยุติธรรม เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  192,284,300 บาท ,สำนักงาน ป.ป.ช. เงินอุดหนุนผลผลิตการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต 154,123,100 บาท ,สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต. )เงินอุดหนุนแผนงานบุคลากร  81,577,400 บาท และ  ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ ศอ.บต. 8,200,000 บาท